TRADING

 

PENIAGA ANAK BENIH SAWIT (DN)

PENIAGA ANAK BENIH SAWIT (DN)

 

1. KETERANGAN BENTUK PERNIAGAAN

Membeli biji/ anak benih kelapa sawit dari penghasil biji/ anak benih dan dijual kepada pengusaha tapak semaian/
ladang/ pekebun kecil.

 

2. AKTIVITI DIPERLUKAN

a. Menjual dan mengalih SDS, SLGBIJI.
b. Menyimpan SDS, SLGBIJI.

 

3. KRITERIA PERMOHOAN LESEN

a. Entiti Perniagaan Yang Sah
b. Modal: RM 25,000.00
Bukti modal:
i. Borang 24 bagi Syarikat Sdn. Bhd./Bhd.
ii. Penyata Bank (terkini) bagi perniagaan Perseorangan/ Enterprise/ Perkongsian/ Agensi Kerajaan.
iii. Koperasi - Pemilikan Syer.
c. Pemilikan Premis
i. Pemilikan sah ke atas premis.
Bukti melalui:
Surat hakmilik premis, pajakan, sewaan, perjanjian jual beli, kebenaran menduduki daripada pemilik atau
dokumen-dokumen lain berkaitan.
ii. Di atas tanah yang belum disukat, tidak berhakmilik atau tanah NCR perlu dapatkan surat kebenaran daripada
Pihak Berkuasa Negeri / Jabatan Tanah dan Survey Sarawak atau kelulusan pihak yang dibenarkan oleh
Kerajaan Negeri Sarawak / Jabatan Tanah dan Ukur Sabah.

 

4. FI LESEN – SETAHUN

a. Menjual dan mengalih SDS, SLGBIJI - RM 200
b. Menyimpan SDS, SLGBIJI - RM 200

 

5. TANGGUNGJAWAB SEBAGAI PEMEGANG LESEN

a. Mematuhi Peraturan-Peraturan Subsidiari di bawah Akta 582 iaitu:
• Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.
d. Menjalankan aktiviti di premis yang dilesenkan sahaja.
e. Mempamerkan lesen di tempat yang mudah dilihat.
g. Menyedia, menyimpan dan menyenggara rekod harian.
h. Mengemuka penyata bulanan pada setiap bulan.
i. Membuat pengistiharaan Borang MPOB Q1, Q2 atau Q3 secara online www.eqcmpob.com.my 2 hari sebelum
tarikh pemuatan atau pemunggahan keluaran kelapa sawit.

 

6. SYARAT AM BAGI SEMUA PEMEGANG LESEN

Peraturan 10, 20 dan 21, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005, Jadual Keenam,
Syarat-Syarat Am bagi semua pemegang lesen:
1. Pemegang lesen hendaklah mematuhi semua peruntukan Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 [Akta
582], perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya, pekeliling-pekeliling yang dibuat di bawah Akta atau
Perundangan subsidiari itu, arahan dan selainnya perintah Lembaga.
2. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya,
menyenggarakan dan mengemaskinikan setiap hari butir-butir rekod harian yang lengkap, benar dan tepat.
3. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya mengemukakan
penyata bulanan yang mengandungi maklumat yang sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar
dan tepat kepada pihak Lembaga pada tiap-tiap bulan dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat
dari tujuh haribulan pada bulan yang berikutnya.
4. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya, mengemukakan
maklumat berkala yang mengandungi maklumat sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar
dan tepat kepada pihak Lembaga dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga sebagaimana yang ditentukan
oleh Lembaga.
5. Pemegang lesen hendaklah, dari semasa ke semasa, mengemukakan maklumat dan dokumen yang diminta
oleh Lembaga dalam tempoh yang ditentukan oleh Lembaga.
6. Pemegang lesen boleh secara elektronik memfailkan atau mengemukakan maklumat dan dokumen kepada
Lembaga.
7. Pemegang lesen hendaklah mematuhi apa-apa syarat-syarat yang boleh dikenakan oleh Lembaga dari
semasa ke semasa.

 

7. SYARAT-SYARAT KHUSUS LESEN BAGI PEMEGANG LESEN

Aktiviti berlesen :
(I) MENJUAL DAN MENGALIH BIJI BENIH KELAPA SAWIT
(II) MENJUAL DAN MENGALIH ANAK BENIH KELAPA SAWIT
(III) MENYIMPAN BIJI BENIH KELAPA SAWIT
(IV) MENYIMPAN ANAK BENIH KELAPA SAWIT

 

Syarat-syarat :
1. Pemegang lesen tidak dibenarkan untuk membeli biji benih kelapa sawit atau anak benih kelapa sawit
daripada sesiapa kecuali daripada orang yang mempunyai lesen untuk menjual biji
benih kelapa sawit atau anak benih kelapa sawit.
2. Pemegang lesen hendaklah memastikan bahawa semua penjualan anak benih kelapa sawit dan biji benih
kelapa sawit disertai dengan Borang Akuan Jualan dan Penerimaan Bahan Tanaman Kelapa Sawit yang diisi
dengan butir-butir yang benar dan lengkap.

 

8. PANDUAN PENGGUNAAN REKOD HARIAN

Setiap pemegang lesen dikehendaki menyenggara dan mengemaskini setiap hari butir-butir rekod harian yang
lengkap, benar dan tepat mengikut kategori dan aktiviti yang dilesenkan. Format rekod harian adalah seperti yang
dilampirkan dan dijadikan sebagai panduan.

 

KATEGORI : PENIAGA BIJI BENIH KELAPA SAWIT DAN ANAK BENIH KELAPA SAWIT (DN)

1. MPOB(EL)DN3-2(SDS) - Jualan / Penghantaran Bahan Penanaman Kelapa Sawit
2. MPOB(EL)DN3-2(SLG) - Jualan / Penghantaran Bahan Penanaman Kelapa Sawit

 

9. PENGHANTARAN PENYATA BULANAN

Setiap pemegang lesen Peniaga Biji Benih Kelapa Sawit Dan Anak Benih Kelapa Sawit (DN) perlu menghantar
penyata bulanan melalui laman web http://e-peniaga.mpob.gov.my dengan melengkapkan penyata bulanan
MPOB(EL)DN 4.

 

10. BILA PENYATA PERLU DIHANTAR?

Pemegang lesen hendaklah mengemuka penyata bulanan yang lengkap, benar dan tepat kepada Lembaga setiap
bulan dan diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat daripada 7 haribulan pada bulan berikutnya.
PENIAGA TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT (DT)

 

PENIAGA TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT (DT)

 

1. KETERANGAN BENTUK PERNIAGAAN

Membeli tumbuh-tumbuhan dari penghasil tumbuh-tumbuhan dari tisu kelapa sawit dan dijual kepada pengusaha
tapak semaian/ ladang/ pekebun kecil

 

2. AKTIVITI DIPERLUKAN

a. Menjual dan mengalih PFOPT.
b. Menyimpan PFOPT.

 

3. KRITERIA PERMOHONAN LESEN

a. Entiti Perniagaan Yang Sah
b. Modal: RM 25,000.00
Bukti modal:
i. Borang 24 bagi Syarikat Sdn. Bhd./Bhd.
ii. Penyata Bank (terkini) bagi perniagaan Perseorangan/ Enterprise/ Perkongsian/ Agensi Kerajaan
iii. Koperasi - Pemilikan Syer.
c. Pemilikan Premis
i. Pemilikan sah ke atas premis
Bukti melalui:
Surat hakmilik premis, pajakan, sewaan, perjanjian jual beli, kebenaran menduduki daripada pemilik atau
dokumen-dokumen lain berkaitan.
ii. Di atas tanah yang belum disukat, tidak berhakmilik atau tanah NCR perlu dapatkan surat kebenaran
daripada Pihak Berkuasa Negeri / Jabatan Tanah dan Survey Sarawak atau kelulusan pihak yang
dibenarkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak / Jabatan Tanah dan Ukur Sabah.

 

4. FI LESEN – SETAHUN

a. Menjual dan mengalih PFOPT - RM 100
b. Menyimpan PFOPT - RM 100

 

5. TANGGUNGJAWAB SEBAGAI PEMEGANG LESEN

a. Mematuhi Peraturan-Peraturan Subsidiari di bawah Akta 582 iaitu:
• Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.
d. Menjalankan aktiviti di premis yang dilesenkan sahaja.
e. Mempamerkan lesen di tempat yang mudah dilihat.
g. Menyedia, menyimpan dan menyenggara rekod harian.
h. Mengemuka penyata bulanan pada setiap bulan.
i. Membuat pengistiharaan Borang MPOB Q1, Q2 atau Q3 secara online www.eqcmpob.com.my 2 hari sebelum
tarikh pemuatan atau pemunggahan keluaran kelapa sawit.

 

6. SYARAT AM BAGI SEMUA PEMEGANG LESEN

Peraturan 10, 20 dan 21, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005, Jadual Keenam,
Syarat-Syarat Am bagi semua pemegang lesen:
1. Pemegang lesen hendaklah mematuhi semua peruntukan Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 [Akta
582], perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya, pekeliling-pekeliling yang dibuat di bawah Akta atau
Perundangan subsidiari itu, arahan dan selainnya perintah Lembaga.
2. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya, menyenggarakan
dan mengemaskinikan setiap hari butir-butir rekod harian yang lengkap, benar dan tepat.
3. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya mengemukakan
penyata bulanan yang mengandungi maklumat yang sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar
dan tepat kepada pihak Lembaga pada tiap-tiap bulan dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat
dari tujuh haribulan pada bulan yang berikutnya.
4. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya, mengemukakan
maklumat berkala yang mengandungi maklumat sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar
dan tepat kepada pihak Lembaga dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga sebagaimana yang ditentukan
oleh Lembaga.
5. Pemegang lesen hendaklah, dari semasa ke semasa, mengemukakan maklumat dan dokumen yang diminta
oleh Lembaga dalam tempoh yang ditentukan oleh Lembaga.
6. Pemegang lesen boleh secara elektronik memfailkan atau mengemukakan maklumat dan dokumen kepada
Lembaga.
7. Pemegang lesen hendaklah mematuhi apa-apa syarat-syarat yang boleh dikenakan oleh Lembaga dari semasa
ke semasa.

 

7. SYARAT-SYARAT KHUSUS LESEN BAGI PEMEGANG LESEN

Aktiviti berlesen :
(I) MENJUAL DAN MENGALIH TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT
(II) MENYIMPAN TUMBUH- TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT
Syarat :
Sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga.

 

8. PANDUAN PENGGUNAAN REKOD HARIAN

Setiap pemegang lesen dikehendaki menyenggara dan mengemaskini setiap hari butir-butir rekod harian yang
lengkap, benar dan tepat mengikut kategori dan aktiviti yang dilesenkan. Format rekod harian adalah seperti
yang dilampirkan dan dijadikan sebagai panduan.

 

KATEGORI : PENIAGA TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT (DT)

1. MPOB(EL)DT3-2(PFOPT) - Jualan / Penghantaran Bahan Penanaman Kelapa Sawit

 

9. PENGHANTARAN PENYATA BULANAN

Setiap pemegang lesen Peniaga Tumbuh-Tumbuhan Daripada Tisu Kelapa Sawit (DT)perlu menghantar penyata
bulanan melalui laman web http://e-peniaga.mpob.gov.my dengan melengkapkan penyata bulanan
MPOB(EL)DT 4.

 

10. BILA PENYATA PERLU DIHANTAR?

Pemegang lesen hendaklah mengemuka penyata bulanan yang lengkap, benar dan tepat kepada Lembaga setiap
bulan dan diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat daripada 7 haribulan pada bulan berikutnya.
PENIAGA BUAH KELAPA SAWIT (DF)

PENIAGA BUAH KELAPA SAWIT (DF)

 

1. KETERANGAN BENTUK PERNIAGAAN

Membeli buah kelapa sawit dari pekebun kecil dan estet dan dijual kepada kilang buah kelapa sawit.

 

2. AKTIVITI DIPERLUKAN

a. Membeli dan mengalih FFB
b. Menjual dan mengalih FFB

 

3. KRITERIA PERMOHONAN LESEN

KRITERIA KHUSUS

1. Entiti Perniagaan Yang Sah.

2. Modal : RM50,000.00 kecuali agensi Kerajaan / Koperasi RM25,000.

Bukti modal:

i. Borang 24 bagi Syarikat Sdn.Bhd./Bhd.
ii. Penyata Bank (terkini) bagi perniagaan Perseorangan/ Enterprise/Perkongsian/ Agensi Kerajaan
iii. Koperasi - Pemilikan Syer
iv. Bagi permohonan tambahan premis baru atas syarikat yang sama, pemohon perlu
mengemukakan bukti sumber pembiayaan bagi setiap tambahan premis baru. Ini termasuk
modal sebanyak RM50,000 (RM25,000 bagi Agensi Kerajaan/Koperasi) dan kemudahan pusat
timbang.

3. Pemilikan Premis.

Pemilikan sah ke atas tanah / premis:
Surat hakmilik tanah, pajakan, perjanjian jual beli, kebenaran menduduki atau lain-lain dokumen berkaitan.

Di atas tanah yang belum disukat, tidak berhakmilik atau tanah NCR perlu dapatkan surat kebenaran daripada Pihak Berkuasa Negeri / Jabatan Tanah dan Survei Sarawak atau kelulusan pihak yang dibenarkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak / Jabatan Tanah dan Ukur Sabah.

4. Kesesuaian Premis.

a. Tiada lesen peniaga buah kelapa sawit lain di premis yang dipohon.

b. Premis hendaklah terletak melebihi 5 km daripada sempadan:

i. Tanah Kerajaan Persekutuan / Negeri yang mempunyai peneroka / peserta di
dalamnya dan diwartakan di bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan
Berkelompok 1960) Akta 530.

ii. Ladang-ladang agensi kerajaan atau milik kerajaan di Sarawak.

c. Premis pusat timbang / pengumpulan hendaklah melebihi 200 meter dari bangunan awam
[sekolah, tempat beribadah yang berdaftar dengan Pihak Berkuasa Tempatan atau Majlis
Agama, taman perumahan (termasuk rumah panjang), tadika, dewan orang ramai, klinik,
hospital].

d. Tidak terletak di kawasan yang dilarang oleh pihak berkuasa (di jalanraya garisan berkembar
dan selekoh berbahaya).

e. Permohonan DF oleh kilang buah kelapa sawit (MF) (Collecting Center):

i. Hanya dilulus aktiviti membeli buah kelapa sawit sahaja.

ii. Maksima 5 DF bagi satu kilang.

f. Jarak dengan premis DF lain:
Dibenarkan 3 DF dalam radius 2 km.

g. Premis hendaklah terletak melebihi 5 km dari kilang kelapa sawit sedia ada.

h. Pemegang lesen diberi tempoh enam (6) bulan dari tarikh lesen diluluskan untuk
menyiapkan pembinaan pusat timbang dan memulakan operasi pengumpulan dan
urusniaga buah kelapa sawit di premis yang dilesenkan.

5. Pengawalseliaan Kualiti Buah Sawit.

Mempunyai penggred buah kelapa sawit:

i. Hadir kursus sepenuhnya dan lulus Peperiksaan Menggred Buah Kelapa Sawit
berdasarkan Buku Manual Penggredan Buah Kelapa Sawit Edisi Ketiga (2015) anjuran MPOB;
dan

ii. Tidak terikat bekerja dengan mana-mana DF atau MF yang lain.

6. Sumber Bekalan dan Persaingan Pasaran.

"Nisbah 1DF : 500 tan buah kelapa sawit sebulan bagi setiap daerah. Nisbah ini adalah
berdasarkan purata urusniaga FFB sebulan bagi tahun sebelumnya (kecuali Collecting Center
kilang).

ATAU

Menggalakkan persaingan pasaran yang sihat, sempurna dan teratur. (Kecuali permohonan DF
oleh kilang).

 

4. FI LESEN - SETAHUN

a. Menjual dan mengalih FFB - RM 100
b. Membeli dan mengalih FFB - RM 100

 

5. TANGGUNGJAWAB SEBAGAI PEMEGANG LESEN

a. Mematuhi Peraturan-Peraturan Subsidiari di bawah Akta 582 iaitu:
• Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.
d. Menjalankan aktiviti di premis yang dilesenkan sahaja.
e. Mempamerkan lesen di tempat yang mudah dilihat.
g. Menyedia, menyimpan dan menyenggara rekod harian.
h. Mengemuka penyata bulanan pada setiap bulan.
i. Membuat pengistiharaan Borang MPOB Q1, Q2 atau Q3 secara online www.eqcmpob.com.my 2 hari sebelum
tarikh pemuatan atau pemunggahan keluaran kelapa sawit.

 

6. SYARAT AM BAGI SEMUA PEMEGANG LESEN

Peraturan 10, 20 dan 21, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005, Jadual Keenam,
Syarat-Syarat Am bagi semua pemegang lesen:
1. Pemegang lesen hendaklah mematuhi semua peruntukan Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 [Akta
582], perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya, pekeliling-pekeliling yang dibuat di bawah Akta
atau Perundangan subsidiari itu, arahan dan selainnya perintah Lembaga.
2. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya,
menyenggarakan dan mengemaskinikan setiap hari butir-butir rekod harian yang lengkap, benar dan tepat.
3. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya mengemukakan
penyata bulanan yang mengandungi maklumat yang sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar
dan tepat kepada pihak Lembaga pada tiap-tiap bulan dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat
dari tujuh haribulan pada bulan yang berikutnya.
4. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya, mengemukakan
maklumat berkala yang mengandungi maklumat sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar
dan tepat kepada pihak Lembaga dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga sebagaimana yang ditentukan
oleh Lembaga.
5. Pemegang lesen hendaklah, dari semasa ke semasa, mengemukakan maklumat dan dokumen yang diminta
oleh Lembaga dalam tempoh yang ditentukan oleh Lembaga.
6. Pemegang lesen boleh secara elektronik memfailkan atau mengemukakan maklumat dan dokumen kepada
Lembaga.
7. Pemegang lesen hendaklah mematuhi apa-apa syarat-syarat yang boleh dikenakan oleh Lembaga dari semasa
ke semasa.

 

7. SYARAT-SYARAT KHUSUS BAGI PEMEGANG LESEN

Aktiviti berlesen :
(I) MEMBELI DAN MENGALIH BUAH KELAPA SAWIT
(II) MENJUAL DAN MENGALIH BUAH KELAPA SAWIT
Syarat-syarat :
1. Pemegang lesen tidak dibenarkan untuk membeli buah kelapa sawit daripada sesiapa kecuali daripada
orang yang mempunyai lesen untuk menjual buah kelapa sawit.
2. Pemegang lesen tidak dibenarkan untuk menjual buah kelapa sawit kepada sesiapa kecuali kepada orang
yang mempunyai lesen untuk membeli buah kelapa sawit.
3. Pemegang lesen hendaklah mengeluarkan suatu penyata pembelian atau penyata penerimaan yang
mengandungi maklumat mengenai nama pembeli, nama pembekal, tarikh, berat dan nombor siri penyata
kepada pembekal bagi setiap pembelian atau penerimaan buah kelapa sawit.
4. Pemegang lesen tidak dibenarkan menambah atau menyebabkan ditambah bahan-bahan asing seperti air,
batu, pasir, tanah, kayu dan benda-benda asing yang lain yang berbeza kepada buah kelapa sawit.
Pemegang lesen tidak dibenarkan menyiram air kepada buah kelapa sawit.
5. Pemegang lesen yang membeli atau menerima bekalan buah kelapa sawit dilarang daripada membeli atau
menerima buah kelapa sawit muda . Definasi buah kelapa sawit muda adalah seperti yang dinyatakan dalam
Manual Penggredan Buah Kelapa Sawit MPOB, Edisi Ketiga (2015). Pekeliling
[Pk (EL) MPOB 03/2016 bertarikh 15 Julai 2016].
6. Pemegang lesen hendaklah melakukan penggredan ke atas buah kelapa sawit yang diterima atau dibeli
berdasarkan kepada Manual Penggredan Buah Kelapa Sawit MPOB atau apa-apa dokumen yang ditentukan
oleh MPOB atau mana-mana sistem penggredan yang ditentukan oleh Lembaga.
7. Pemegang lesen hendaklah mengeluarkan baucer bayaran yang mengandungi maklumat-maklumat
mengenai tarikh bayaran, nama penerima, kuantiti, harga dan amaun bayaran bagi setiap pembelian buah
kelapa sawit.
8. Pemegang lesen hendaklah memastikan bahawa penggredan buah kelapa sawit dilakukan oleh pengred
yang terlatih dan diiktirafkan oleh Lembaga.
9. Pemegang lesen hendaklah meletakkan permukaan bacaan timbang dengan cara yang mudah dilihat oleh
pembekal atau wakilnya.
10. Pemegang lesen hendaklah mempamerkan harga belian harian buah kelapa sawit di tempat yang mudah
dilihat oleh pembekal atau wakilnya.
11. Pemegang lesen dikehendaki mengguna dan mematuhi Garis Panduan Amalan Perniagaan Buah Kelapa
Sawit MPOB ( Edisi 2004).

 

8. PANDUAN PENGGUNAAN REKOD HARIAN

KATEGORI : PENIAGA BUAH KELAPA SAWIT (DF)

1. MPOB(EL)DF3-2(FFB) - Penjualan / Penghantaran Buah Kelapa Sawit
2. MPOB(EL)DF3-3(FFB) - Pembelian / Penerimaan Buah Kelapa Sawit

 

9. PENGHANTARAN PENYATA BULANAN

Setiap pemegang lesen Peniaga Buah Kelapa Sawit (DF) perlu menghantar penyata bulanan melalui laman web
http://e-peniaga.mpob.gov.my dengan melengkapkan penyata bulanan MPOB(EL)DF 4.

 

10. BILA PENYATA PERLU DIHANTAR?

Pemegang lesen hendaklah mengemuka penyata bulanan yang lengkap, benar dan tepat kepada Lembaga setiap
bulan dan diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat daripada 7 haribulan pada bulan berikutnya.
PENIAGA MINYAK SAWIT (DL)

PENIAGA MINYAK SAWIT (DL)

 

1. KETERANGAN BENTUK PERNIAGAAN

1a. Pemborong – Membeli minyak sawit dari MF/ CF/ RF/ DL lain dan dijual kepada MF/ CF/ RF/ DL lain. Boleh dibuat
secara terus atau dengan premis penyimpanan.
1b. Pembungkus semula minyak masak – Membeli minyak Olein (PPO) dari RF/DL dalam bentuk pukal dan diisi
semula ke dalam bungkusan kurang 25kg.
1c. Pembuat makanan haiwan – Membeli CPO atau PPO untuk dicampur dengan bahan lain sebagai makanan
haiwan.
1d. Pembuat makanan – Membeli PPO untuk digunakan dalam industri pembuatan makanan.
1e. Penggunaan industri – Membeli minyak sawit untuk digunakan dalam industri pembuatan bukan makanan.

 

2. AKTIVITI DIPERLUKAN

a. Aktiviti bagi bentuk perniagaan pada bil. 1a
i. Menjual dan mengalih CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO.
ii. Membeli dan mengalih CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO.
iii. Menyimpan CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO.
iv. Mengeksport CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
b. Aktiviti bagi bentuk perniagaan pada bil. 1b
i. Membeli dan mengalih PPO
ii. Menyimpan PPO
iii. Mengeksport PPO
c. Aktiviti bagi bentuk perniagaan pada bil. 1c
i. Membeli dan mengalih CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
ii. Menyimpan CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
d. Aktiviti bagi bentuk perniagaan pada bil. 1d
i. Membeli dan mengalih PPO, PPKO
ii. Menyimpan PPO, PPKO
e. Aktiviti bagi bentuk perniagaan pada bil. 1e
i. Membeli dan mengalih CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
ii. Menyimpan CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO

 

3. KRITERIA PERMOHONAN LESEN

a. Entiti Perniagaan Yang Sah
b. Modal:
Modal RM50,000 (RM100,000 jika ada aktiviti eksport):
- Pemborong minyak sawit
Modal RM20,000 (RM100,000 jika ada aktiviti eksport):
- Pembungkus semula minyak masak / pembuat makanan haiwan / industri pembuatan makanan.
Bukti Modal:
i. Borang 24 bagi Syarikat Sdn. Bhd./Bhd.
ii. Penyata Bank (terkini) bagi perniagaan Perseorangan/ Enterprise/ Perkongsian/ Agensi Kerajaan
iii. Koperasi - Pemilikan Syer.
c. Pemilikan Premis
Pemilikan sah ke atas tanah / premis.
Bukti melalui:
Surat hakmilik tanah, pajakan, sewaan, perjanjian jual beli, kebenaran menduduki daripada pemilik atau
dokumen-dokumen lain berkaitan.
d. Kesesuaian Premis (Jika ada aktiviti menyimpan bagi tujuan makanan manusia dan ternakan) Premis teres dan
'semi detach' hendaklah bebas daripada kemungkinan pencemaran. Bentuk pencemaran seperti habuk, air,
tanah, alam sekitar.
Contoh: Pusat ternakan, industri kimia, industri bukan makanan, bengkel kereta atau pusat penyembelihan.

 

4. FI LESEN - SETAHUN

a. Menjual dan mengalih CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO - RM 500
b. Membeli dan mengalih CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO - RM 500
c. Menyimpan CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO - RM 500
d. Mengeksport CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO - RM 500
lesen bergantung kepada jumlah kelas keluaran sawit (CPO, PPO, CPKO, PPKO dan SPO) yang diluluskan.

 

5. TANGGUNGJAWAB SEBAGAI PEMEGANG LESEN

a. Peraturan-Peraturan Subsidiari di bawah Akta 582 iaitu:
• Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.
• Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Mutu) 2005.
• Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pendaftaran Kontrak) 2005.
d. Menjalankan aktiviti di premis yang dilesenkan sahaja.
e. Mempamerkan lesen di tempat yang mudah dilihat.
g. Menyedia, menyimpan dan menyenggara rekod harian.
h. Mengemuka penyata bulanan pada setiap bulan.
i. Menyempurnakan Borang MPOB L3 secara online di http://sps.mpob.gov.my
j. Membuat pengistiharaan Borang MPOB Q1, Q2 atau Q3 secara online www.eqcmpob.com.my 2 hari sebelum
tarikh pemuatan atau pemunggahan keluaran kelapa sawit.

 

6. SYARAT AM BAGI SEMUA PEMEGANG LESEN

Peraturan 10, 20 dan 21, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005, Jadual Keenam,
Syarat-Syarat Am bagi semua pemegang lesen:
1. Pemegang lesen hendaklah mematuhi semua peruntukan Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 [Akta
582], perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya, pekeliling-pekeliling yang dibuat di bawah Akta atau
Perundangan subsidiari itu, arahan dan selainnya perintah Lembaga.
2. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya,
menyenggarakan dan mengemaskinikan setiap hari butir-butir rekod harian yang lengkap, benar dan tepat.
3. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya mengemukakan
penyata bulanan yang mengandungi maklumat yang sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar
dan tepat kepada pihak Lembaga pada tiap-tiap bulan dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat
dari tujuh haribulan pada bulan yang berikutnya.
4. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya, mengemukakan
maklumat berkala yang mengandungi maklumat sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar
dan tepat kepada pihak Lembaga dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga sebagaimana yang ditentukan
oleh Lembaga.
5. Pemegang lesen hendaklah, dari semasa ke semasa, mengemukakan maklumat dan dokumen yang diminta
oleh Lembaga dalam tempoh yang ditentukan oleh Lembaga.
6. Pemegang lesen boleh secara elektronik memfailkan atau mengemukakan maklumat dan dokumen kepada
Lembaga.
7. Pemegang lesen hendaklah mematuhi apa-apa syarat-syarat yang boleh dikenakan oleh Lembaga dari
semasa ke semasa.

 

7. SYARAT-SYARAT KHUSUS LESEN BAGI PEMEGANG LESEN

Aktiviti berlesen :
(I) MEMBELI DAN MENGALIH MINYAK SAWIT
(II) MENJUAL DAN MENGALIH MINYAK SAWIT
Syarat-syarat :
1. Pemegang lesen tidak dibenarkan untuk membeli minyak sawit daripada sesiapa kecuali daripada orang
yang mempunyai lesen untuk menjual minyak sawit.
2. Pemegang lesen tidak dibenarkan untuk menjual minyak sawit kepada sesiapa kecuali kepada orang yang
mempunyai lesen untuk membeli minyak sawit.
3. Pemegang lesen hendaklah membuat suatu pengisytiharan mengenai konsainan minyak sawit melalui laut di
dalam Malaysia dalam Borang MPOB Q2 yang sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar dan
tepat kepada Lembaga tidak kurang daripada dua hari sebelum tarikh permulaan muatan minyak sawit itu.
Aktiviti berlesen :
(III) MENYIMPAN MINYAK SAWIT
Syarat-syarat :
1. Pemegang lesen hendaklah memastikan bahawa setiap tangki yang disimpan dengan minyak sawit
ditentukur dan diperakui oleh mana-mana agensi yang ditentukan oleh Lembaga.
2. Pemegang lesen tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang diperbuat daripada logam kuprum atau
plumbum atau aloi logam kuprum dan plumbum untuk semua kemudahan penyimpanan atau bekas
simpanan termasuklah tangki, pam, saluran paip dan injap.
3. Pemegang lesen hendaklah memastikan bahawa premis kilang termasuklah peralatan dan jentera hendaklah
bebas daripada tumpahan asid lemak sawit, sisa–sisa pemprosesan atau kekotoran lain dan hendaklah
bebas daripada binatang.
4. Pemegang lesen hendaklah menggunakan jadual ketumpatan minyak sawit yang dikeluarkan oleh MPOB.
5. Pemegang lesen hendaklah menggunakan termometer tidak dibuat daripada jenis raksa dan telah ditentukur
dan diperakui oleh mana-mana agensi yang ditentukan oleh Lembaga dan termometer itu hendaklah
diletakkan dalam sangkar dan sangkar itu tidak boleh diperbuat daripada logam kuprum atau plumbum atau
aloi logam kuprum dan plumbum.
6. Pemegang lesen hendaklah menggunakan pita ukur yang telah ditentukur dan diperakui oleh mana-mana
agensi yang ditentukan oleh Lembaga dan pita ukur itu tidak boleh diperbuat daripada logam kuprum atau
plumbum atau aloi logam kuprum dan plumbum.

 

8. PANDUAN PENGGUNAAN REKOD HARIAN

Setiap pemegang lesen dikehendaki menyenggara dan mengemaskini setiap hari butir-butir rekod harian yang
lengkap, benar dan tepat mengikut kategori dan aktiviti yang dilesenkan. Format rekod harian adalah seperti
yang dilampirkan dan dijadikan sebagai panduan.

 

KATEGORI : PENIAGA MINYAK SAWIT (DL)

 

1. MPOB(EL)DL3-2(PO) - Penjualan Minyak Sawit
2. MPOB(EL)DL3-3(PO) - Pembelian / Penerimaan Minyak Sawit
3. MPOB(EL)DL3-4(PO) - Penyimpanan Minyak Sawit

 

9. PENGHANTARAN PENYATA BULANAN

Setiap pemegang lesen Kategori Peniaga Minyak Sawit (DL) perlu menghantar penyata bulanan melalui laman web
http://e-peniaga.mpob.gov.my dengan melengkapkan penyata bulanan MPOB(EL)DL 4.

 

10. BILA PENYATA PERLU DIHANTAR?

Pemegang lesen hendaklah mengemuka penyata bulanan yang lengkap, benar dan tepat kepada Lembaga setiap
bulan dan diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat daripada 7 haribulan pada bulan berikutnya.
PENIAGA ISIRONG SAWIT (DK)

PENIAGA ISIRONG SAWIT (DK)

 

1. KETERANGAN BENTUK PERNIAGAAN

a. Membeli isirung sawit daripada kilang kelapa sawit atau DK lain.
b. Menjual isirung sawit kepada kilang pelumat atau DK lain.
c. Boleh berurusniaga secara terus atau dengan mengadakan tempat simpanan.

 

2. AKTIVITI DIPERLUKAN

a. Membeli dan mengalih PK.
b. Menjual dan mengalih PK.
c. Menyimpan PK, PKC, (Jika perlu).
d. Mengeksport PK, PKC.

 

3. KRITERIA PERMOHONAN LESEN

a. Entiti Perniagaan Yang Sah
b. Modal:
Modal RM50,000 (RM100,000 jika ada aktiviti eksport):
Bukti Modal:
i. Borang 24 bagi Syarikat Sdn. Bhd./Bhd.
ii. Penyata Bank (terkini) bagi Perniagaan Perseorangan/ Enterprise/ Perkongsian/ Agensi Kerajaan
iii. Koperasi – Pemilikan Syer
c. Pemilikan Premis
i. Pemilikan sah ke atas tanah / premis.
Bukti melalui:
Surat hakmilik tanah, pajakan, sewaan, perjanjian jual beli, kebenaran menduduki daripada pemilik atau
dokumen-dokumen lain berkaitan.

 

4. FI LESEN - SETAHUN

a. Menjual dan mengalih PK - RM 100
b. Membeli dan mengalih PK - RM 100
c. Menyimpan PK, PKC - RM 200
d. Mengeksport PK, PKC – RM200

 

5. TANGGUNGJAWAB SEBAGAI PEMEGANG LESEN

a. Mematuhi Peraturan-Peraturan Subsidiari di bawah Akta 582 iaitu:
• Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.
• Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Mutu) 2005.
d. Menjalankan aktiviti di premis yang dilesenkan sahaja.
e. Mempamerkan lesen di tempat yang mudah dilihat.
g. Menyedia, menyimpan dan menyenggara rekod harian.
h. Mengemuka penyata bulanan pada setiap bulan.
i. Membuat pengistiharaan Borang MPOB Q1, Q2 atau Q3 secara online www.eqcmpob.com.my 2 hari sebelum
tarikh pemuatan atau pemunggahan keluaran kelapa sawit.

 

6. SYARAT AM BAGI SEMUA PEMEGANG LESEN

Peraturan 10, 20 dan 21, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005, Jadual Keenam,
Syarat-Syarat Am bagi semua pemegang lesen:
1. Pemegang lesen hendaklah mematuhi semua peruntukan Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 [Akta
582], perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya, pekeliling-pekeliling yang dibuat di bawah Akta atau
Perundangan subsidiari itu, arahan dan selainnya perintah Lembaga.
2. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya,
menyenggarakan dan mengemaskinikan setiap hari butir-butir rekod harian yang lengkap, benar dan tepat.
3. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya mengemukakan
penyata bulanan yang mengandungi maklumat yang sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar
dan tepat kepada pihak Lembaga pada tiap-tiap bulan dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat
dari tujuh haribulan pada bulan yang berikutnya.
4. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya, mengemukakan
maklumat berkala yang mengandungi maklumat sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar dan
tepat kepada pihak Lembaga dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga sebagaimana yang ditentukan oleh
Lembaga.
5. Pemegang lesen hendaklah, dari semasa ke semasa, mengemukakan maklumat dan dokumen yang diminta
oleh Lembaga dalam tempoh yang ditentukan oleh Lembaga.
6. Pemegang lesen boleh secara elektronik memfailkan atau mengemukakan maklumat dan dokumen kepada
Lembaga.
7. Pemegang lesen hendaklah mematuhi apa-apa syarat-syarat yang boleh dikenakan oleh Lembaga dari
semasa ke semasa.

 

7. SYARAT-SYARAT KHUSUS BAGI PEMEGANG LESEN

Aktiviti berlesen :
(I) MEMBELI DAN MENGALIH ISIRONG SAWIT
(II) MENJUAL DAN MENGALIH ISIRONG SAWIT
Syarat-syarat :
1. Pemegang lesen tidak dibenarkan untuk membeli isirong sawit daripada sesiapa kecuali daripada orang yang
mempunyai lesen untuk menjual isirong sawit.
2. Pemegang lesen tidak dibenarkan untuk menjual isirong sawit kepada sesiapa kecuali kepada orang yang
mempunyai lesen untuk membeli isirong sawit.
Aktiviti berlesen :
(III) MENYIMPAN ISIRONG SAWIT
Syarat-syarat :
1. Pemegang lesen hendaklah memelihara kebersihan di tempat menyimpan isirong sawit.
2. Pemegang lesen hendaklah memastikan bahawa premis penyimpanan bebas daripada binatang.

 

8. PANDUAN PENGGUNAAN REKOD HARIAN

Setiap pemegang lesen dikehendaki menyenggara dan mengemaskini setiap hari butir-butir rekod harian yang
lengkap, benar dan tepat mengikut kategori dan aktiviti yang dilesenkan. Format rekod harian adalah seperti yang
dilampirkan dan dijadikan sebagai panduan.

 

KATEGORI : PENIAGA ISIRONG SAWIT (DK)

1. MPOB(EL)DK3-2(PK) - Penjualan Isirong Sawit
2. MPOB(EL)DK3-3(PK) - Pembelian / Penerimaan Isirong Sawit
3. MPOB(EL)DK3-4(PK) - Penyimpanan isirong Sawit

 

9. PENGHANTARAN PENYATA BULANAN

Setiap pemegang lesen Peniaga Isirong Sawit (DK)perlu menghantar penyata bulanan melalui laman web
http://e-peniaga.mpob.gov.my dengan melengkapkan penyata bulanan MPOB(EL)DK 4.

 

10. BILA PENYATA PERLU DIHANTAR?

Pemegang lesen hendaklah mengemuka penyata bulanan yang lengkap, benar dan tepat kepada Lembaga setiap
bulan dan diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat daripada 7 haribulan pada bulan berikutnya.
PENIAGA OLEOKIMIA SAWIT (DM)

PENIAGA OLEOKIMIA SAWIT (DM)

 

1. KETERANGAN BENTUK PERNIAGAAN

a. Membeli oleokimia sawit dari kilang oleokimia sawit atau DM lain
b. Menjual oleokimia sawit kepada pengguna akhir atau DM lain.
c. Boleh berurusniaga secara terus atau dengan mengadakan tempat simpanan.

 

2. AKTIVITI DIPERLUKAN

a. Menjual dan mengalih PCM
b. Menyimpan PCM (Jika perlu)

 

3. KRITERIA PERMOHONAN LESEN

a. Entiti Perniagaan Yang Sah
b. Modal:
Modal RM20,000 (RM100,000 jika ada aktiviti eksport):
Bukti Modal:
i. Borang 24 bagi Syarikat Sdn. Bhd./Bhd.
ii. Penyata Bank (terkini) bagi Perniagaan Persendirian/ Enterprise/ Perkongsian/ Agensi Kerajaan
iii. Koperasi – Pemilikan Syer
c. Pemilikan Premis
i. Pemilikan sah ke atas premis.
Bukti melalui:
Surat hakmilik premis, pajakan, sewaan, perjanjian jual beli, kebenaran menduduki daripada pemilik atau
dokumen-dokumen lain berkaitan

 

4. FI LESEN - SETAHUN

a. Menjual dan mengalih PCM - RM 100
b. Menyimpan PCM - RM 100

 

5. TANGGUNGJAWAB SEBAGAI PEMEGANG LESEN

a. Mematuhi Peraturan-Peraturan Subsidiari di bawah Akta 582 iaitu:
• Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.
• Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Mutu) 2005.
d. Menjalankan aktiviti di premis yang dilesenkan sahaja.
e. Mempamerkan lesen di tempat yang mudah dilihat.
g. Menyedia, menyimpan dan menyenggara rekod harian.
h. Mengemuka penyata bulanan pada setiap bulan.
i. Membuat pengistiharaan Borang MPOB Q1, Q2 atau Q3 secara online www.eqcmpob.com.my 2 hari sebelum
tarikh pemuatan atau pemunggahan keluaran kelapa sawit.

 

6. SYARAT AM BAGI SEMUA PEMEGANG LESEN

Peraturan 10, 20 dan 21, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005, Jadual Keenam,
Syarat-Syarat Am bagi semua pemegang lesen:
1. Pemegang lesen hendaklah mematuhi semua peruntukan Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 [Akta
582], perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya, pekeliling-pekeliling yang dibuat di bawah Akta atau
Perundangan subsidiari itu, arahan dan selainnya perintah Lembaga.
2. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya,
menyenggarakan dan mengemaskinikan setiap hari butir-butir rekod harian yang lengkap, benar dan tepat.
3. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya
mengemukakan penyata bulanan yang mengandungi maklumat yang sepanjang pengetahuan mereka
adalah lengkap, benar dan tepat kepada pihak Lembaga pada tiap-tiap bulan dan hendaklah diterima
oleh pihak Lembaga tidak lewat dari tujuh haribulan pada bulan yang berikutnya.
4. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya,
mengemukakan maklumat berkala yang mengandungi maklumat sepanjang pengetahuan mereka adalah
lengkap, benar dan tepat kepada pihak Lembaga dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga sebagaimana
yang ditentukan oleh Lembaga.
5. Pemegang lesen hendaklah, dari semasa ke semasa, mengemukakan maklumat dan dokumen yang
diminta oleh Lembaga dalam tempoh yang ditentukan oleh Lembaga.
6. Pemegang lesen boleh secara elektronik memfailkan atau mengemukakan maklumat dan dokumen kepada
Lembaga.
7. Pemegang lesen hendaklah mematuhi apa-apa syarat-syarat yang boleh dikenakan oleh Lembaga dari
semasa ke semasa.

 

7. SYARAT-SYARAT KHUSUS LESEN BAGI PEMEGANG LESEN

Aktiviti berlesen :
(I) MENJUAL DAN MENGALIH OLEOKIMIA SAWIT
Syarat :
Sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga.
Aktiviti berlesen :
(II) MENYIMPAN OLEOKIMIA SAWIT
Syarat :
Sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga.

 

8. PANDUAN PENGGUNAAN REKOD HARIAN

Setiap pemegang lesen dikehendaki menyenggara dan mengemaskini setiap hari butir-butir rekod harian yang
lengkap, benar dan tepat mengikut kategori dan aktiviti yang dilesenkan. Format rekod harian adalah seperti
yang dilampirkan dan dijadikan sebagai panduan.

 

KATEGORI : PENIAGA OLEOKIMIA SAWIT (DM)

1. MPOB(EL)DM3-2(DM) - Penjualan / Penghantaran Oleokimia sawit
2. MPOB(EL)DM3-3(DM) - Pembelian / Penerimaan Oleokimia sawit

 

9. PENGHANTARAN PENYATA BULANAN

Setiap pemegang lesen Peniaga Oleokimia Sawit (DM) perlu menghantar penyata bulanan melalui laman web
http://e-peniaga.mpob.gov.my dengan melengkapkan penyata bulanan MPOB(EL)DM 4.

 

10. BILA PENYATA PERLU DIHANTAR?

Pemegang lesen hendaklah mengemuka penyata bulanan yang lengkap, benar dan tepat kepada Lembaga setiap
bulan dan diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat daripada 7 haribulan pada bulan berikutnya.
PENIAGA ASID LEMAK SAWIT (DA)

PENIAGA ASID LEMAK SAWIT (DA)

 

1. KETERANGAN BENTUK PERNIAGAAN

a. Membeli asid lemak sawit daripada RF atau DA lain.
b. Menjual asid lemak sawit kepada RF, CM atau DA lain.
c. Boleh berurusniaga secara terus atau dengan mengadakan tempat simpanan.

 

2. AKTIVITI DIPERLUKAN

a. Membeli dan mengalih PFA
b. Menjual dan mengalih PFA
c. Menyimpan PFA (sekiranya perlu)
d. Mengeksport PFA

 

3. KRITERIA PERMOHONAN LESEN

a. Entiti Perniagaan Yang Sah
b. Modal:
Modal RM20,000 (RM100,000 jika ada aktiviti eksport):
Bukti Modal:
i. Borang 24 bagi Syarikat Sdn. Bhd./Bhd.
ii. Penyata Bank (terkini) bagi Perniagaan Perseorangan/ Enterprise/ Perkongsian/ Agensi Kerajaan
iii. Koperasi – Pemilikan Syer
c. Pemilikan Premis
i. Pemilikan sah ke atas premis.
Bukti melalui:
Surat hakmilik tanah, pajakan, sewaan, perjanjian jual beli, kebenaran menduduki daripada pemilik atau
dokumen-dokumen lain berkaitan

 

4. FI LESEN - SETAHUN

a. Membeli dan mengalih PFA - RM100
b. Menjual dan mengalih PFA - RM100
c. Menyimpan PFA - RM100
d. Mengeksport PFA – RM100

 

5. TANGGUNGJAWAB SEBAGAI PEMEGANG LESEN

a. Mematuhi Peraturan-Peraturan Subsidiari di bawah Akta 582 iaitu:
• Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.
• Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Mutu) 2005.
• Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pendaftaran Kontrak) 2005.
d. Menjalankan aktiviti di premis yang dilesenkan sahaja.
e. Mempamerkan lesen di tempat yang mudah dilihat.
g. Menyedia, menyimpan dan menyenggara rekod harian.
h. Mengemuka penyata bulanan pada setiap bulan.
i. Membuat pengistiharaan Borang MPOB Q1, Q2 atau Q3 secara online www.eqcmpob.com.my 2 hari sebelum
tarikh pemuatan atau pemunggahan keluaran kelapa sawit.

 

6. SYARAT AM BAGI SEMUA PEMEGANG LESEN

Peraturan 10, 20 dan 21, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005, Jadual Keenam,
Syarat-Syarat Am bagi semua pemegang lesen:
1. Pemegang lesen hendaklah mematuhi semua peruntukan Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 [Akta
582], perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya, pekeliling-pekeliling yang dibuat di bawah Akta atau
Perundangan subsidiari itu, arahan dan selainnya perintah Lembaga.
2. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya,
menyenggarakan dan mengemaskinikan setiap hari butir-butir rekod harian yang lengkap, benar dan tepat.
3. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya mengemukakan
penyata bulanan yang mengandungi maklumat yang sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar
dan tepat kepada pihak Lembaga pada tiap-tiap bulan dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat
dari tujuh haribulan pada bulan yang berikutnya.
4. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya, mengemukakan
maklumat berkala yang mengandungi maklumat sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar
dan tepat kepada pihak Lembaga dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga sebagaimana yang ditentukan
oleh Lembaga.
5. Pemegang lesen hendaklah, dari semasa ke semasa, mengemukakan maklumat dan dokumen yang diminta
oleh Lembaga dalam tempoh yang ditentukan oleh Lembaga.
6. Pemegang lesen boleh secara elektronik memfailkan atau mengemukakan maklumat dan dokumen kepada
Lembaga.
7. Pemegang lesen hendaklah mematuhi apa-apa syarat-syarat yang boleh dikenakan oleh Lembaga dari
semasa ke semasa.

 

7. SYARAT-SYARAT KHUSUS BAGI PEMEGANG LESEN

Aktiviti berlesen :
(I) MEMBELI DAN MENGALIH ASID LEMAK SAWIT
(II) MENJUAL DAN MENGALIH ASID LEMAK SAWIT
Syarat-syarat :
1. Pemegang lesen tidak dibenarkan untuk membeli asid lemak sawit daripada sesiapa kecuali daripada orang
yang mempunyai lesen untuk menjual asid lemak sawit.
2. Pemegang lesen tidak dibenarkan untuk menjual asid lemak sawit kepada sesiapa kecuali kepada orang
yang mempunyai lesen untuk membeli asid lemak sawit.
Aktiviti berlesen :
(III) MENYIMPAN ASID LEMAK SAWIT
Syarat-syarat :
1. Pemegang lesen hendaklah memastikan premis kilang termasuklah peralatan dan jentera hendaklah bersih
daripada tumpahan asid lemak sawit, sisa–sisa pemprosesan atau kekotoran laindan hendaklah bebas
daripada binatang.
2. Pemegang lesen tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang diperbuat daripada logam kuprum atau
plumbum atau aloi logam kuprum dan plumbum untuk semua kemudahan penyimpanan atau bekas
simpanan termasuklah tangki, pam, saluran paip dan injap.

 

8. PANDUAN PENGGUNAAN REKOD HARIAN

Setiap pemegang lesen dikehendaki menyenggara dan mengemaskini setiap hari butir-butir rekod harian yang
lengkap, benar dan tepat mengikut kategori dan aktiviti yang dilesenkan. Format rekod harian adalah seperti
yang dilampirkan dan dijadikan sebagai panduan.

 

KATEGORI : PENIAGA ASID LEMAK SAWIT (DA)

1. MPOB(EL)DA3-2(PFA) - Penjualan Minyak Sawit
2. MPOB(EL)DA3-3(PFA) - Pembelian / Penerimaan Minyak Sawit
3. MPOB(EL)DA3-4(PFA) - Penyimpanan Asid Lemak Sawit

 

9. PANDUAN PENGHANTARAN PENYATA BULANAN

Setiap pemegang lesen Peniaga Asid Lemak Sawit (DA) perlu menghantar penyata bulanan melalui laman web
http://e-peniaga.mpob.gov.my dengan melengkapkan penyata bulanan MPOB(EL)DA 4.

 

10. BILA PENYATA PERLU DIHANTAR?

Pemegang lesen hendaklah mengemuka penyata bulanan yang lengkap, benar dan tepat kepada Lembaga setiap
bulan dan diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat daripada 7 haribulan pada bulan berikutnya.
PENGIMPORT KELUARAN KELAPA SAWIT (PM)

PENGIMPORT KELUARAN KELAPA SAWIT (PM)

 

 1. KETERANGAN BENTUK PERNIAGAAN
Menjalankan aktiviti mengimport keluaran kelapa sawit yang memenuhi spesifikasi kontrak yang ditetapkan.

 

 1. AKTIVITI DIPERLUKAN
Mengimport FFB, PK, PFA, PCM, PKC, SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO.

 

 1. KRITERIA PERMOHONAN LESEN
a. Entiti Perniagaan Yang Sah

 

b. Modal: RM 100,000.00
Bukti modal:
i. Borang 24 bagi Syarikat Sdn. Bhd./Bhd.
ii. Penyata Bank (terkini) bagi perniagaan Perseorangan/ Enterprise/ Perkongsian/ Agensi Kerajaan
iii. Koperasi - Pemilikan Syer.

 

c. Pemilikan Premis
i. Pemilikan sah ke atas tanah / premis.

Bukti melalui:

Surat hakmilik tanah, pajakan, sewaan, perjanjian jual beli, kebenaran menduduki daripada pemilik atau dokumen-dokumen lain berkaitan.

d. Kelulusan Agensi Lain (IMPORT BAHAN TANAMAN TERMASUK BUAH KELAPA SAWIT)
Kelulusan Jabatan Pertanian Malaysia (Bahagian BioSecurity).

 

 1. FI LESEN - SETAHUN
Mengimport FFB, PK, PFA, PCM, PKC, SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO – RM1,400

 

 1. TANGGUNGJAWAB SEBAGAI PEMEGANG LESEN
 1. Mematuhi Peraturan-Peraturan Subsidiari di bawah Akta 582 iaitu:
  • Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.
  • Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Mutu) 2005.
  • Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pendaftaran Kontrak) 2005.
 2. Mematuhi syarat lesen mengikut kategori yang dilesenkan.
 3. Memohon pembaharuan lesen dalam tempoh yang ditetapkan.
 4. Menjalankan aktiviti di premis yang dilesenkan sahaja.
 5. Mempamerkan lesen di tempat yang mudah dilihat.
 6. Memohon pindaan butiran pada lesen apabila terdapat perubahan maklumat tersebut.
 7. Menyedia, menyimpan dan menyenggara rekod harian.
 8. Mengemuka penyata bulanan pada setiap bulan.
 9. Menyempurnakan Borang MPOB L3 secara online di http://sps.mpob.gov.my
 10. Membuat pengistiharaan Borang MPOB Q1, Q2 atau Q3 secara online eqcmpob.com.my 2 hari sebelum tarikh pemuatan atau pemunggahan keluaran kelapa sawit.
 11. Mendaftar kontrak urusniaga tempatan, eksport atau import. Peraturan 3 (1) - PPLMSM (Pendaftaran Kontrak) 2005.

 

 1. SYARAT AM BAGI SEMUA PEMEGANG LESEN

 

Peraturan 10, 20 dan 21, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005, Jadual Keenam, Syarat-Syarat Am bagi semua pemegang lesen:

 

 1. Pemegang lesen hendaklah mematuhi semua peruntukan Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 [Akta 582], perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya, pekeliling-pekeliling yang dibuat di bawah Akta atau Perundangan subsidiari itu, arahan dan selainnya perintah Lembaga.

 

 1. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya, menyenggarakan dan mengemaskinikan setiap hari butir-butir rekod harian yang lengkap, benar dan tepat.

 

 1. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya mengemukakan penyata bulanan yang mengandungi maklumat yang sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar dan tepat kepada pihak Lembaga pada tiap-tiap bulan dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat dari tujuh haribulan pada bulan yang berikutnya.

 

 1. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya, mengemukakan maklumat berkala yang mengandungi maklumat sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar dan tepat kepada pihak Lembaga dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga.

 

 1. Pemegang lesen hendaklah, dari semasa ke semasa, mengemukakan maklumat dan dokumen yang diminta oleh Lembaga dalam tempoh yang ditentukan oleh Lembaga.

 

 1. Pemegang lesen boleh secara elektronik memfailkan atau mengemukakan maklumat dan dokumen kepada Lembaga.

 

 1. Pemegang lesen hendaklah mematuhi apa-apa syarat-syarat yang boleh dikenakan oleh Lembaga dari semasa ke semasa.

 

 1. SYARAT-SYARAT KHUSUS BAGI PEMEGANG LESEN

 

Aktiviti berlesen :

 • MENGIMPORT BAHAN PENANAMAN KELAPA SAWIT
 • MENGIMPORT BUAH KELAPA SAWIT
 • MENGIMPORT MINYAK SAWIT
 • MENGIMPORT ASID LEMAK SAWIT
 • MENGIMPORT BUNGKIL ISIRONG SAWIT
 • MENGIMPORT ISIRONG SAWIT
 • MENGIMPORT OLEOKIMIA SAWIT

 

Syarat-syarat :

 1. Pemegang lesen hendaklah mengemukakan suatu salinan Borang Kastam No.1 atau Borang Kastam No.9 (yang mana berkaitan) atau mana-mana dokumen yang ditentukan oleh Lembaga sama ada secara elektronik atau tidak yang mengandungi butir-butir yang lengkap dan tepat dan telah disahkan oleh pihak kastam kepada Lembaga tidak lewat dari tujuh hari selepas tarikh import.

 

 1. Pemegang lesen hendaklah menyatakan syarat dalam kontrak belian keluaran kelapa sawit mereka yang membawa maksud berikut:

 

“Bahawa keluaran kelapa sawit tidak boleh dimuatkan dalam bekas simpanan apabila muatan yang diangkut sebelumnya terdiri dari kargo yang dilarang sebagaimana yang ditakrifkan dalam Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia(Mutu) 2004.”

 

 1. Pemegang lesen hendaklah memastikan bahawa minyak sawit yang diimport adalah kualiti boleh dagang yang baik.

 

8. PANDUAN PENGGUNAAN REKOD HARIAN

Setiap pemegang lesen dikehendaki menyenggara dan mengemaskini setiap hari butir-butir rekod harian yang lengkap, benar dan tepat mengikut kategori dan aktiviti yang dilesenkan. Format rekod harian adalah seperti yang dilampirkan dan dijadikan sebagai panduan.

 

KATEGORI : PENGIMPORT KELUARAN KELAPA SAWIT (PM)

 

 

1. MPOB(EL)PM3-11(FFB) - Import Keluaran Kelapa Sawit

2. MPOB(EL)PM3-11(OPPM) - Import Keluaran Kelapa Sawit

3. MPOB(EL)PM3-11(PCM) - Import Keluaran Kelapa Sawit

4. MPOB(EL)PM3-11(PFA) - Import Keluaran Kelapa Sawit

5. MPOB(EL)PM3-11(PK) - Import Keluaran Kelapa Sawit

6. MPOB(EL)PM3-11(PKC) - Import Keluaran Kelapa Sawit

7. MPOB(EL)PM3-11(PO) - Import Keluaran Kelapa Sawit

 

 

9. PENGHANTARAN PENYATA BULANAN

Setiap pemegang lesen Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM) perlu menghantar penyata bulanan melalui laman web http://e-peniaga.mpob.gov.my dengan melengkapkan penyata bulanan yang berkaitan seperti di bawah :

 1. MPOB(EL)PM 4-CF
 2. MPOB(EL)PM 4-CM
 3. MPOB(EL)PM 4-DA
 4. MPOB(EL)PM 4-DK
 5. MPOB(EL)PM 4-DL
 6. MPOB(EL)PM 4-DM
 7. MPOB(EL)PM 4-MF
 8. MPOB(EL)PM 4-RF

 

 1. BILA PENYATA PERLU DIHANTAR?

Pemegang lesen hendaklah mengemuka penyata bulanan yang lengkap, benar dan tepat kepada

Lembaga setiap bulan dan diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat daripada 7 haribulan pada bulan berikutnya.

PENGEKSPORT KELUARAN KELAPA SAWIT (PX)

PENGEKSPORT KELUARAN KELAPA SAWIT (PX)

 

 1. KETERANGAN BENTUK PERNIAGAAN
Mengeksport keluaran kelapa sawit yang memenuhi spesifikasi kontrak yang ditetapkan.

 

 1. AKTIVITI DIPERLUKAN
Mengeksport FFB, PK, PFA, PCM, PKC, SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO.

 

 1. KRITERIA PERMOHONAN LESEN
a. Entiti Perniagaan Yang Sah

 

b. Modal: RM 100,000.00
Bukti modal:
i. Borang 24 bagi Syarikat Sdn. Bhd./Bhd.
ii. Penyata Bank (terkini) bagi perniagaan Perseorangan/ Enterprise/ Perkongsian/ Agensi Kerajaan
iii. Koperasi - Pemilikan Syer.

 

c. Pemilikan Premis
i. Pemilikan sah ke atas tanah / premis.

Bukti melalui:

Surat hakmilik tanah, pajakan, sewaan, perjanjian jual beli, kebenaran menduduki daripada pemilik atau dokumen-dokumen lain berkaitan.

d. Kelulusan Agensi Lain (IMPORT BAHAN TANAMAN TERMASUK BUAH KELAPA SAWIT)
Kelulusan Jabatan Pertanian Malaysia (Bahagian BioSecurity).

 

 1. FI LESEN - SETAHUN
Mengimport FFB, PK, PFA, PCM, PKC, SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO – RM1,400

 

 1. TANGGUNGJAWAB SEBAGAI PEMEGANG LESEN
 1. Mematuhi Peraturan-Peraturan Subsidiari di bawah Akta 582 iaitu:
  • Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.
  • Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Mutu) 2005.
  • Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pendaftaran Kontrak) 2005.
 2. Mematuhi syarat lesen mengikut kategori yang dilesenkan.
 3. Memohon pembaharuan lesen dalam tempoh yang ditetapkan.
 4. Menjalankan aktiviti di premis yang dilesenkan sahaja.
 5. Mempamerkan lesen di tempat yang mudah dilihat.
 6. Memohon pindaan butiran pada lesen apabila terdapat perubahan maklumat tersebut.
 7. Menyedia, menyimpan dan menyenggara rekod harian.
 8. Mengemuka penyata bulanan pada setiap bulan.
 9. Menyempurnakan Borang MPOB L3 secara online di http://sps.mpob.gov.my
 10. Membuat pengistiharaan Borang MPOB Q1, Q2 atau Q3 secara online eqcmpob.com.my 2 hari sebelum tarikh pemuatan atau pemunggahan keluaran kelapa sawit.
 11. Mendaftar kontrak urusniaga tempatan, eksport atau import. Peraturan 3 (1) - PPLMSM (Pendaftaran Kontrak) 2005.

 

 1. SYARAT AM BAGI SEMUA PEMEGANG LESEN

 

Peraturan 10, 20 dan 21, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005, Jadual Keenam, Syarat-Syarat Am bagi semua pemegang lesen:

 

 1. Pemegang lesen hendaklah mematuhi semua peruntukan Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 [Akta 582], perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya, pekeliling-pekeliling yang dibuat di bawah Akta atau Perundangan subsidiari itu, arahan dan selainnya perintah Lembaga.

 

 1. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya, menyenggarakan dan mengemaskinikan setiap hari butir-butir rekod harian yang lengkap, benar dan tepat.

 

 1. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya mengemukakan penyata bulanan yang mengandungi maklumat yang sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar dan tepat kepada pihak Lembaga pada tiap-tiap bulan dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat dari tujuh haribulan pada bulan yang berikutnya.

 

 1. Pemegang lesen hendaklah, berhubungan dengan kategori yang dinyatakan dalam lesennya, mengemukakan maklumat berkala yang mengandungi maklumat sepanjang pengetahuan mereka adalah lengkap, benar dan tepat kepada pihak Lembaga dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga.

 

 1. Pemegang lesen hendaklah, dari semasa ke semasa, mengemukakan maklumat dan dokumen yang diminta oleh Lembaga dalam tempoh yang ditentukan oleh Lembaga.

 

 1. Pemegang lesen boleh secara elektronik memfailkan atau mengemukakan maklumat dan dokumen kepada Lembaga.
 2. Pemegang lesen hendaklah mematuhi apa-apa syarat-syarat yang boleh dikenakan oleh Lembaga dari semasa ke semasa.

 

 1. SYARAT-SYARAT KHUSUS BAGI PEMEGANG LESEN

Aktiviti berlesen :

(I) MENGEKSPORT BUAH KELAPA SAWIT

(II) MENGEKSPORT MINYAK SAWIT

(III) MENGEKSPORT ASID LEMAK SAWIT

(IV) MENGEKSPORT BUNGKIL ISIRONG SAWIT

(V) MENGEKSPORT ISIRONG SAWIT

(VI) MENGEKSPORT OLEOKIMIA SAWIT

 

Syarat-syarat :

 1. Pemegang lesen hendaklah mengemukakan suatu salinan Borang Kastam No.2 yang bertanda “SALINAN MPOB” atau apa-apa dokumen yang ditentukan oleh Lembaga sama ada secara elektronik atau tidak, kepada Lembaga di Pelabuhan/Stesyen Eksport yang berkenaan untuk setiap eksport keluaran kelapa sawit yang dikendalikan dan hendaklah diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat dari tujuh hari selepas tarikh eksport.

 

 1. Pemegang lesen hendaklah memastikan firma pengukuran yang dilantik mempunyai lesen mengukur keluaran kelapa sawit.

 

Aktiviti berlesen :

(VII) MENGEKSPORT BAHAN TANAMAN KELAPA SAWIT

 

Syarat-syarat :

 1. Pemegang lesen hendaklah mengemukakan suatu salinan Borang Kastam No 2 yang bertanda “SALINAN MPOB” atau mana-mana dokumen yang ditentukan oleh Lembaga sama ada secara elektronik atau tidak, kepada Lembaga di Pelabuhan/Stesyen Ekspot yang berkenaan untuk setiap ekspot bahan tanaman kelapa sawit yang dikendalikan tidak lewat dari tujuh hari selepas tarikh eksport.

 

 1. Pemegang lesen dibenarkan mengeksport dalam tempoh yang ditentukan oleh Lembaga bahan tanaman kelapa sawit dari jenis, mutu dan kuantiti yang dibenarkan oleh Lembaga sahaja.

 

 1. Pemegang lesen hendaklah memastikan bahawa bahan tanaman kelapa sawit yang dieksport ini hanya dibenarkan untuk ditanam di kawasan di luar Malaysia yang ditentukan oleh Lembaga .

 

 1. Pemegang lesen hendaklah memberitahu Lembaga butir-butir pengeksportan termasuk tarikh pengeksportan, kuantiti bahan tanaman kelapa sawit yang dieksport, cara pengeksportan dan destinasi eksport tidak lewat daripada tujuh hari sebelum tarikh eksport.

 

8. PANDUAN PENGGUNAAN REKOD HARIAN

Setiap pemegang lesen dikehendaki menyenggara dan mengemaskini setiap hari butir-butir rekod harian yang lengkap, benar dan tepat mengikut kategori dan aktiviti yang dilesenkan. Format rekod harian adalah seperti yang dilampirkan dan dijadikan sebagai panduan.

 

KATEGORI : PENGEKSPORT KELUARAN KELAPA SAWIT (PX)

 

 

1. MPOB(EL)PX3-10(FFB) - Eksport Keluaran Kelapa Sawit

2. MPOB(EL)PX3-10(OPPM) - Eksport Keluaran Kelapa Sawit

3. MPOB(EL)PX3-10(PCM) - Eksport Keluaran Kelapa Sawit

4. MPOB(EL)PX3-10(PFA) - Eksport Keluaran Kelapa Sawit

5. MPOB(EL)PX3-10(PK) - Eksport Keluaran Kelapa Sawit

6. MPOB(EL)PX3-10(PKC) - Eksport Keluaran Kelapa Sawit

7. MPOB(EL)PX3-10(PO) - Eksport Keluaran Kelapa Sawit

 

 

 

9. PENGHANTARAN PENYATA BULANAN

Setiap pemegang lesen Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX) perlu menghantar penyata bulanan melalui laman web http://e-peniaga.mpob.gov.my dengan melengkapkan penyata bulanan yang berkaitan seperti di bawah :

 1. MPOB(EL)PX 4-CF
 2. MPOB(EL)PX 4-CM
 3. MPOB(EL)PX 4-DA
 4. MPOB(EL)PX 4-DK
 5. MPOB(EL)PX 4-DL
 6. MPOB(EL)PX 4-DM

 

 1. BILA PENYATA PERLU DIHANTAR?

Pemegang lesen hendaklah mengemuka penyata bulanan yang lengkap, benar dan tepat kepada Lembaga setiap bulan dan diterima oleh pihak Lembaga tidak lewat daripada 7 haribulan pada bulan berikutnya.